Nieuws

vervuilde Thunisbach in België

Geul vervuild door illegale bemesting in België

Op vrijdag 13 oktober worden tonnen mest uitgereden over een gemaaid maisveld langs de Thunisbach in België, net als in Nederland is dat in deze periode verboden. De grond neemt de mest niet op en een grote hoeveelheid loopt direct over de beschermzone de beek in, met natuurlijk desastreuze gevolgen voor alles wat daar leeft.

De Thunisbach stroomt van Hombourg langs Plombières en mondt daar, op een paar honderd meter stroomafwaarts van de grot, uit in de Geul. Binnen enkele uren is de Geul tussen Plombières en de Nederlandse grens flink vervuild door de mest. De Belgische milieupolitie, ingeschakeld door hengelsportvereniging APM Moresnet, heeft de situatie kunnen beoordelen en watermonsters genomen.

Op zaterdagmorgen is de vervuiling in Nederland aangekomen in de Geul bij Epen en op zondag bij Valkenburg, ondanks de afstand tot de Thunisbach is de concentratie mest hier duidelijk zichtbaar en te ruiken.

Als VBC vragen wij ons al jaren af waarom bepaalde soorten minder succesvol zijn op de Nederlandse Geul. De duizenden huishoudens in België die nog steeds niet op de riolering zijn aangesloten, zagen wij als hoofdoorzaak. Maar uit meetgegevens blijkt dat de hoeveelheid nitraat in Nederland juist hoger is dan in België. Een kritische plant, de vlottende waterranonkel, komt bijvoorbeeld veelvuldig voor in de Geul stroomopwaarts van Plombières en hetzelfde geldt voor de eveneens kritische vlagzalm. Beide soorten komen in het Nederlandse deel van de Geul niet of nauwelijks voor.

Wij vermoeden dan ook regelmatige vervuiling in het laatste deel van de Geul in België of het eerste deel in Nederland, grofweg tussen Plombières en Hurpesch bij Mechelen. Volgens onze Belgische collega’s van APM Moresnet is het niet de eerste keer dat vervuiling van de Thunisbach plaatsvindt.

Nu we de omvang van deze vervuiling hebben gezien, vrezen we voor onze herintroductieprojecten van zalm en beekforel. Nog geen week voor deze calamiteit hebben de, bij onze stichting aangesloten, hengelsportverenigingen de jaarlijkse bezetting met kleine beekforel gedaan. Deze visjes zijn nog niet gewend aan de Geul en grote aantallen zullen, voor het vervuilde water uit, richting de Maas zijn gevlucht.

Het is voor ons duidelijk dat hier sprake is van een milieudelict, maar de gemeente Plombières is van plan alleen het bemesten in een gesloten periode te bestraffen. De schade aan flora en fauna in het stroomgebied van de Geul staat waarschijnlijk in geen enkele verhouding tot de boete die de betreffende boer hiervoor ontvangt.
illegaal bemesten maisveld

tonnen mest in zijbeek Geul

mest naast Thunisbach

mest bij Geul

Geul vervuild door mest

Zalm doet het prima in de Geul

Eind mei is de experimentele herintroductie van Atlantische zalm in de Geul door Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Stichting Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken, gestart met een eerste uitzet van jonge zalmpjes. Op 25 en 26 september zijn vooraf geselecteerde trajecten elektrisch afgevist om te beoordelen of de uitzetting van zalm aanslaat in deze heuvellandrivier. Vooraf bestond enige twijfel over de aantallen die nog op de uitzetplaatsen aanwezig zouden zijn: uit eerdere bemonsteringen blijkt dat meerdere zalmpjes kilometers stroomopwaarts of stroomafwaarts zijn gezwommen.

Maar de eerste indruk is dat de zalmpjes het geweldig doen in de Geul. Bijna 400 exemplaren werden teruggevangen en door de Universiteit van Namen nauwkeurig gemeten en gewogen. De experts zijn bijzonder positief over dit aantal en over de conditie van de zalmpjes. Bureau Natuurbalans heeft maar liefst 180 exemplaren voorzien van een RFID-tag. Naar verwachting trekt de zalm komend voorjaar naar zee en komt een aantal jaren later terug naar de Geul om te paaien. Dit kan dan worden geregistreerd door antennes die in de Geul zijn geplaatst voor een migratie-onderzoek. Het officiële rapport van de Universiteit van Namen zal eind dit jaar verschijnen, hoogstwaarschijnlijk is de conclusie positief en kan dit experiment de komende jaren worden voortgezet.

Naast de genoemde partijen, wordt dit project mede mogelijk gemaakt door Sportvisserij Limburg, ARK Natuurontwikkeling en de Nationale Postcode Loterij.
elektrovissen op zalm in de Geul
zalm in de Geul september 2017

Visbemonstering met Viswerkgroep De Prik

‘Dit kan toch niet waar zijn?’
Op 24 juni stonden achttien mensen in lieslaarzen nieuwsgierig naar een smal aquarium te turen. Daarin zwommen heel bijzondere visjes die al bijna honderd jaar niet meer in de Geul gezien zijn: twee jonge gezonde zalmpjes van nog geen handbreedte lang. De visjes zijn tijdens een gezamenlijke visbemonstering met Viswerkgroep De Prik gevangen. De laatste jaren is de soortenrijkdom in het stroomgebied van de Geul sterk verbeterd en met deze vangst echt verbluffend. Dat was ook de reden voor Viswerkgroep De Prik uit de Veluwe om eens een kijkje te nemen in het Limburgse: zoveel zeldzame vissoorten kom je nergens in Nederland tegen.
De twee zalmpjes zijn precies een maand eerder, samen met honderden soortgenoten, bovenstrooms in de Geul uitgezet. Wat de vangst zo bijzonder maakt is de goede groei van de visjes en de plaats waar ze gevangen zijn. Want vaak blijven vissen op de plaats waar ze worden uitgezet, maar deze twee pioniers zijn circa 1900 meter stroomafwaarts gevangen.
bemonstering met Viswerkgroep De Prik

EenVandaag over de herintroductie van zalm in de Geul

Herintroductie Atlantische zalm in de Geul

Vanaf dit voorjaar zwemmen weer zalmen in de Geul. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de VBC Geul & Zijbeken voeren namelijk een experiment uit met het uitzetten van jonge zalmpjes in deze rivier. Centraal staat de vraag: slaat de uitzetting aan?
Lees het complete bericht (pdf).
herintroductie Atlantische zalm in de Geul

Loodvrij vissen in de Roer

Een mooi project van Waterschap Limburg en onze collega’s van de Roer, bekijk ook het leaflet van dit project:

Eendagsvlieg in de Geul

Onlangs bevestigd door het waterschap: in mei vorig jaar is, voor het eerst sinds 1980(!), de Ecdyonurus torrentis waargenomen in de hoofdstroom van de Geul. Natuurlijk hopen we er de komende jaren steeds meer te zien.
EendagsvliegGeul

Dwaalfilm Geuldal

De nieuwe Dwaalfilm over het Geuldal staat online. De Geul is hierin gevolgd van bron tot monding, met veel informatie en mooie fragmenten. Aan een aantal onderwerpen hebben wij als VBC meegewerkt en ook ons beeldmateriaal is er in verwerkt, zoals hier.
Bekijk de volledige Dwaalfilm op dwaalfilm.eu.
Dwaalfim over het Geuldal

Bijplaatsen van viseitjes

Om het herstel van de visstand te ondersteunen, zijn in water waar geen natuurlijke paai is geconstateerd, viseitjes met brede genetische eigenschappen in Vibert-boxen bijgeplaatst.
Vibert3

Illegale visserij

Helaas hebben sommige mensen een andere bestemming dan wij voor onze prachtige vissen in de Geul en zijbeken. Ons natuurlijke visbestand, het ideaalbeeld waar wij al jaren met succes aan werken, loopt direct gevaar doordat ouderdieren voor consumptie worden meegenomen. Voor onze sportvissers, maar daar hebben we het hier niet over, is dat niet toegestaan. Meldingen van illegale visserij ontvangen wij graag via controle@vbc-geul.nl, alvast bedankt!
consumptievis

Monitoring van vismigratie

Bij het elektrovissen op 30 april 2015 werden ruim 60 vissen, vooral kopvoorn en sneep, in het traject Meerssen – Bunde gevangen en van een tag voorzien. Het proces van vissen taggen en antennes plaatsen in de Geul, voor het onderzoek naar vismigratie, is in volle gang.
elektrovissen

ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling sponsort het optrommelen en monitoren van de paaibedden waarvan de uitvoering en regie in handen is van Waterschap Roer en Overmaas. Daarnaast zal ARK samenwerken met de Waalse natuurorganisatie Natagora om ook de natuur aan Belgische zijde zoveel mogelijk te herstellen.
Lees het persbericht en het verslag van ARK Natuurontwikkeling.
ARK Natuurontwikkeling

Hubertusmarkt Gulpen

Op zaterdag 8 november 2014 stonden we op de drukbezochte Hubertusmarkt in Gulpen, tussen allerlei natuur- en dierenorganisaties op het Willem Alexanderplein. Vrijwilligers van HSV de Forel trokken met vliegbinden veel publiek en deelden informatiefolders uit over de Geul en zijbeken en over ons, natuurlijk.
Hubertusmarkt Gulpen

Aanleg grindbodem in de Strabekervloedgraaf

Door het uitdiepen van de Strabekervloedgraaf is monding in de Geul nu zonder verval en kunnen vissen de beek optrekken om te paaien. De bodem was hiervoor nog niet geschikt en daarom hebben we in oktober 2014 een grindbodem aangelegd met een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Lees verder op Groen en Doen.
Strabekervloedgraaf

Artikel in de Visionair

In het vakblad Visionair van Sportvisserij Nederland van september 2014 staat het artikel ‘Limburgse forellen floreren’, het artikel kun je hier downloaden.
visionair

over visstandbeheer, vissen en hengelsportverenigingen in het stroomgebied van de Geul in Zuid-Limburg