Natura 2000

Beleven, gebruiken en beschermen

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen en heeft als doel het behoud en herstel van de soortenrijkdom. In het streven naar een zo natuurlijk mogelijke, ongestoorde situatie wordt de balans tussen natuurbescherming en de beleving of het gebruik van de natuur zorgvuldig bepaald. De kwaliteit van het water in een natuurgebied is belangrijk voor de soortenrijkdom, in de Kaderrichtlijn Water zijn de huidige en toekomstige eisen aan de waterkwaliteit in Europees verband vastgesteld.

Het Geuldal is één van de grootste Natura 2000 gebieden van Nederland met kenmerkende voedselrijke en vochtige dalen, begrensd door voedselarme plateaus. In de orchideeënrijke hellingbossen en kalkgraslanden voelen veel bijzondere zoogdieren zich thuis, waaronder de das, hazelmuis, grote bosmuis en een groot aantal vleermuissoorten. Zeldzame amfibieën zoals de kamsalamander, vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad en insecten als het vliegend hert, de Spaanse vlag, bosbeekjuffer en oeverlibellen komen hier voor. In het snelstromende water leven onder andere beekprik, beekdonderpad, beekforel, elrits en gestippelde alver en daarboven vliegen met grote regelmaat de ijsvogel, grote gele kwikstaart en de zeldzame waterspreeuw.

De beekprik en de beekdonderpad zijn doelsoorten van Natura 2000 in het stroomgebied van de Geul:
beekprikbeekdonderpad
Met dank aan Pim Lemmers voor deze foto’s, genomen in 2014 tijdens het onderzoek naar Natura 2000 doelsoorten in de Geul en zijbeken.

Lees meer over Natura 2000 op www.natura2000.nl en alles over de Kaderrichtlijn Water vind je op www.helpdeskwater.nl.

over visstandbeheer, vissen en hengelsportverenigingen in het stroomgebied van de Geul in Zuid-Limburg